Νομική Προστασία Επαγγελματία

ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

1. ∆ιεκδίκηση αποζηµιώσεων.

2. Υπεράσπιση σε Ποινικά ∆ικαστήρια.

3. ∆ιαφορές µε Σωµατεία ∆ιαχείρισης Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων.

4. Εργατοϋπαλληλικές διαφορές µε το προσωπικό της Επιχείρησης.

5. Μισθωτικές διαφορές µε τον εκµισθωτή κάθε ασφαλισµένης επαγγελµατικής στέγης.

6. Προσεπίκληση των ασφαλιστικών εταιριών που καλύπτουν την ασφαλισµένη Επιχείρηση.

7. ∆ιαφορές της Ασφαλισµένης Επιχείρησης µε τις ασφαλιστικές της Εταιρίες.

Με ενδιαφέρει

 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

∆ιεκδίκηση από Ενοχικές Συµβάσεις (τιµολόγια – επιταγές – συναλλαγµατικές).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για απαιτήσεις ύψους έως 400,00 € γίνονται µόνο εξώδικες ενέργειες. (Βασική προϋπόθεση η ύπαρξη συμβολαίου της Βασικής Επαγγελματικής)

Με ενδιαφέρει

 

ΙΑΤΡΩΝ

1. Υπεράσπιση του Ιατρού σε Ποινικά ∆ικαστήρια λόγω κατηγορίας για εξ αµελείας παράβαση ποινικών διατάξεων.

2. Υποβολή µηνύσεων σε περιπτώσεις ψευδούς καταµήνυσης και συκοφαντικής δυσφήµισης.

3. Κατάθεση αγωγών για συκοφαντική δυσφήµιση.

4. ∆ιεκδίκηση αξιώσεων αποζηµίωσης για ζηµίες στο Ιατρείο του.

5. Εργατοϋπαλληλικές διαφορές µε το προσωπικό του Ιατρείου του.

6. Μισθωτικές διαφορές για το Ιατρείο του.

7. ∆ιαφορές µε την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει τον Ιατρό για επαγγελµατική αστική ευθύνη (προσεπίκληση).

8. ∆ιαφορές µε ασφαλιστικές εταιρίες που καλύπτουν το Ιατρείο κατά κινδύνων περιουσίας.

9. Κάλυψη διαφορών από αγορά ελαττωµατικών µηχανηµάτων για το Ιατρείο του.

Με ενδιαφέρει

 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1. Παραφύλαξη των συµφερόντων του Εκµισθωτή από τη µισθωτική σύµβαση.

2. Υπεράσπιση σε Ποινικά ∆ικαστήρια του Εκµισθωτή προς απόκρουση κατηγορίας αδικήµατος εξ αµελείας.

3. ∆ιεκδίκηση ή απόκρουση από Ενοχικές Συµβάσεις που αφορούν το ακίνητο (διαφορές µε συνεργεία επισκευών γενικά).

4. Παραφύλαξη συµφερόντων του εκµισθωτή από ασφαλιστικές συµβάσεις που καλύπτουν το µίσθιο κατά κινδύνων περιουσίας.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (13 Votes)